Functie – Voorzitter

Functieomschrijving
Het bestuurslid Voorzitter is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor het dagelijks besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. Het bestuurslid handelt binnen de kaders zoals gesteld door de algemene ledenvergadering, in onder andere de statuten, de reglementen, de jaarbegroting en de overige budgetten.

Hoofdtaken

 • Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.
 • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid en bestuursreglement.
 • Coördineert bestuurs- en werkzaamheden Vertrouwens Commissie, Technische Commissie en Commissie Wedstrijd en Scheidsrechter zaken.
 • Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
 • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
 • Delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering
 • Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 • Houdt ‘voeling’ met de TC commissie om toe te zien op de uitvoering van het basketbal technisch beleid en de plannen
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar de NBB en andere externe partijen, als Optisport (zaalhuur contract), Kantinebeheerder, Gemeente, Scholen, Sportakkoord etc.
 • Onderhoudt contacten met andere verenigingen (in de eigen sport) en andere mogelijke samenwerkingspartners.

Kerncompetenties

 • Teamleider kwaliteiten
 • Delegeren
 • Stimuleren
 • Coördineren
 • Analytisch ingesteld
 • Communicatief vaardig
 • Scheidt hoofdzaken van bijzaken
 • Houdt het overzicht
 • Resultaatgericht


Vertrouwenscommissie:

 • draagt verantwoording voor het welzijn en welbevinden van de leden;
 • is belast met de naleving en uitvoering van het pest- en gedragsprotocol.


Functie - Penningmeester

Functieomschrijving
De penningmeester is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. De penningmeester handelt binnen de kaders zoals gesteld door de algemene ledenvergadering., in onder andere de statuten, de reglementen, het jaarplan, de jaarbegroting en de overige budgetten. De penningmeester is het “financiële geweten” van het bestuur. Deze functie vraag een proactieve instelling en vooruitziende blik waardoor de financiën van de vereniging goed beheerd en besteed worden.

Hoofdtaken

 • Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur
 • Int de contributie
 • Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging
 • Int de contributie
 • Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies
 • Int de sponsorinkomsten
 • Betaalt de rekeningen
 • Beheert bank- en girorekeningen
 • Int boetes binnen de vereniging
 • Betaalt boetes aan externe partijen (bijv. De gemeente, de sportbond, etc.)
 • Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze
 • Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag
 • Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording
 • Pleegt overleg met de kascontrole commissie
 • Maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen

Kerncompetenties

 • Beschikt over financieel inzicht
 • Kennis van en ervaring met financieel beheer
 • Accuraat

 

Functie – Algemene Zaken

Functieomschrijving
Het bestuurslid Algemene Zaken is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. Het bestuurslid handelt binnen de kaders zoals gesteld door de algemene ledenvergadering, in onder andere de statuten, de reglementen, de jaarbegroting en de overige budgetten.


* PR & Communicatie

 • Is verantwoordelijk voor de interne informatievoorziening naar de leden.
 • Is verantwoordelijk voor de externe informatievoorziening in diverse (social) media.
 • Coördineert en evalueert het algeheel PR en communicatiebeleid
 • Bewaakt het budget
 • Ontwikkelt een huisstijl en ziet toe op het gebruik ervan
 • Promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten
 • Stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het up-to-date
 • Organiseert acties in het kader van ledenwerving (o.a. deelname aan de jaarmarkt)
 • Is verantwoordelijk voor cluborganen zoals nieuwsbrief, website, informatie per mail e.d.

Kerncompetenties

 • Coördineren
 • Communicatief vaardig
 • Enthousiast
 • Creatief


* Sponsoring

 • Medeverantwoordelijk voor het sponsorbeleid.
 • Coördineert en evalueert het algemeen sponsorbeleid
 • Legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors
 • Behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging
 • Verzorgt de presentatie van de sponsors (o.a. de digitale sponsorpresentatie in de kantine)
 • Behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor

Kerncompetenties

 • Stimuleren
 • Coördineren
 • Communicatief vaardig
 • Enthousiast
 • Creatief
 • Commerciële instelling


* Activiteiten

 • Stelt jaarlijks de activiteitenkalender samen in samenspraak met de overige bestuursleden.
 • Zorgt voor diverse activiteiten ten behoeve van alle groepen binnen de vereniging
 • Coördineert de organisatie van elke activiteit.
 • Zoekt hulp bij de organisatie van de diverse activiteiten (waar nodig)
 • Organiseert activiteiten in het kader van ledenwerving (o.a. scholentoernooi)
 • Bewaakt het budget.
 • Organiseert en evalueert de activiteiten
 • Doet verslag van activiteiten

Kerncompetenties

 • Stimuleren
 • Coördineren
 • Communicatief vaardig
 • Enthousiast
 • Creatief
 • Organisatorische vaardigheden


* Oud-papier

 • Zoekt hulp bij leden en ouders om incidenteel mee te helpen.
 • Vraagt alle vrijwilligers om hun beschikbaarheid aan te geven.
 • Stelt jaarlijks de planning op van juli t.m. juni.
 • Streeft naar een goede verdeling van de werkzaamheden onder alle vrijwilligers.
 • Zorgt voor een goede balans tussen leden en ouders die helpen.
 • Vraagt een week voor het ophalen een bevestiging van de ingeplande vrijwilligers.
 • Zorgt voor voldoende materialen van een goede kwaliteit.
 • Verzorgt iets te drinken en te snoepen voor onderweg.
 • Houdt de administratie bij van wie er geholpen heeft.
 • Is aanspreekpunt zodra er problemen, vragen of opmerkingen zijn vanuit de club of de ophaalroute.

Kerncompetenties

 • Stimuleren
 • Coördineren
 • Enthousiast

 


Ondersteunende Functie – Wedstrijdzaken

Hoofdtaak wedstrijdzaken – scheidsrechter contactpersoon

 • teamopgaven NBB (half) jaarlijks;
 • thuisweekenden aan de NBB en voorzitter doorgeven;
 • wedstrijdwijzigingen afhandelen in Sportlink;
 • inplannen van thuiswedstrijden in Sportlink;
 • vrijwilligersrooster maken voor thuiswedstrijden, scheidsrechters en juryleden inplannen;
 • aangewezen wedstrijden communiceren met scheidsrechters;

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig
 • Ervaring en deskundigheid betreffende sporttechnische zaken
 • Beleidsmatig en planmatig denken en werken
 • Werken in teamverband
 • Coördineren
 • Delegeren

 


Ondersteunende Functie – Technische Commissie - Voorzitter

Hoofdtaken

 • Verantwoordelijk voor het basketball technische beleid & plannen en het uitrollen hiervan.
 • Leidt de technische commissie en zit TC vergaderingen voor
 • Coördineert de taakverdeling binnen de commissie
 • Bewaakt het TC budget
 • Maakt (half) jaarlijks voorstel voor team, trainers en trainingstijden indeling en overlegt deze met het bestuur.
 • Inventariseert wie wanneer bepaalde cursussen kan/dient te volgen (scheidsrechtercursus, trainerscursussen, spelregel bewijs Basketball Masterz, enz.)
 • Organiseren van talent ontwikkeling en samenwerking met andere basketbal verenigingen.
 • Begeleiding van maatschappelijke stages.
 • Mede organiseren van basketball activiteiten & toernooien binnen eigen en samen met andere verenigingen & organiseren van basketball clinics met scholen.
 • Geeft wensen/problemen vanuit de TC aan richting bestuur en koppelt dit terug aan de TC-leden
 • Doet verslag van TC vergaderingen naar bestuur. Neemt deel aan bestuursvergaderingen namens TC indien gewenst
 • Onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s), begeleiding & evaluatie gesprekken.

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig
 • Ervaring en deskundigheid betreffende sporttechnische zaken
 • Beleidsmatig en planmatig denken en werken
 • Werken in teamverband
 • Coördineren
 • Delegeren


Functie – Secretaris

Functieomschrijving
De secretaris is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. Het bestuurslid handelt binnen de kaders zoals gesteld door de Algemene Ledenvergadering, in onder andere de statuten, de reglementen, de jaarbegroting en overige budgetten.

Secretaris Is verantwoordelijk voor:

 • Opstellen van de notulen n.a.v. de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (ALV)
 • Beheren en organiseren van de OneDrive
 • De correspondentie van/naar het mailadres van BC Dunatos
 • Opstellen en presenteren van een jaaroverzicht tijdens de ALV

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig
 • Organisatorisch vaardig
 • Scheiden van hoofd- en bijzaken
 • Overzicht behouden
 • Coördineren
 • Enthousiasmeren

Ledenadministratie Is verantwoordelijk voor:

 • In- en uitschrijven van (nieuwe) leden
 • Archiveren van de inschrijfformulieren
 • Verstrekken van inschrijfformulieren
 • Aanvragen van dispensaties
 • Persoonsgegevens wijzigen

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig
 • Organisatorisch vaardig
 • Overzicht behouden
 • Vertrouwelijk
 • Consequent Materiaalcommissie Is verantwoordelijk voor:
 • Jaarlijks controleren van de clubkast, materialen en apparaten
 • Jaarlijks controleren van de teamtassen
 • Inventariseren van behoeften/wensen van trainers/coaches
 • Aanschaffen van nieuwe materialen
 • Kwaliteitscontrole van huidige materialen
 • Opbergen van materialen na wedstrijden

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig
 • Organisatorisch vaardig
 • Coördineren
 • Verantwoordelijk